Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / News / Latest News / Overberg Community Trust Donations and Bursaries

Overberg Community Trust Donations and Bursaries

OVERBERG COMMUNITY TRUST

IT 2086/98 

The Trust is a registered body and caters for the historically disadvantaged communities of the Overberg Region which includes the municipal areas of Cape Agulhas, Overstrand, Theewaterskloof and Swellendam.

The Trust offers financial assistance by funding registered welfare, sports and recreational, and educational organizations, job creation programmes and small business development. Applications can be submitted.

It also awards bursaries for study at recognised tertiary institutions.

Applications are invited on the official application form obtained from the offices of the Trust office at:

 35 Human Street, Caledon

 The conditions of award are:

 •  Preference will be given to candidates of unemployed and low income families.
 • Application forms will be available from 01 September 2015.
 • No faxes will be accepted.
 • Closing date for bursary and donation applications will be 30 October 2015.

 Applications are submitted on the understanding that the Board of Trustees may grant or reject any application and no further correspondence in this regard will be entertained. All applications will be acknowledge.

Submit all applications to:

 The Chairperson

The Overberg Community Trust

P.O. Box 489

CALEDON

7230

e-mail: theoverbergcommunitytrust@gmail.com
 

OVERBERG GEMEENSKAPSTRUST

IT 2086/98

Die Trust is ‘n geregistreerde liggaam en is daargestel vir die voorheen histories benadeelde gemeenskappe in die Overbergstreek wat die Munisipale areas Kaap Agulhas, Overstrand, Theewaterskloof en Swellendam insluit.

 Die Trust bied finansiële ondersteuning deur befondsing aan geregistreerde organisasies soos welsyn, sport en ontspanning, opvoedkundige-, werkskeppings programme en kleinsake besigheidsontwikkeling.

Ons ken ook beurse toe vir studies aan erkende tersiëre instellings.

 Aansoeke word ingewag op die amptelike vorms van die Trust wat verkrygbaar is by die kantoor te:

 Humanstraat 35, Caledon – 7230

 Die voorwaardes vir die toestaan van hulp is:

 • Voorkeur sal gegee word aan kandidate wie se ouers werkloos is en ‘n lae inkomste het.
 • Aansoekvorms sal beskikbaar wees vanaf 01 September 2015.
 • Geen fakse sal aanvaar word nie.
 • Sluitingsdatum vir beurs en donasie aansoeke is 30 Oktober 2015.

Aansoeke word ingedien met dien verstande dat die Raad van Trustees enige aansoek mag aanvaar of afkeur. Geen verdere korrespondensie in die verband sal gevoer word nie. Alle aansoeke sal met ontvangs daarvan skriftelik erken word.

 Aansoeke moet gerig word aan:

Die Voorsitter

Overberg Gemeenskapstrust

Posbus 489

Caledon

7230OVERBERG COMMUNITY TRUST

IT 2086/98

Le Trust ibhalisiwe kwaye inceda abahlelelekileyo base Overberg equka oomasipala base Cape Agulhas, Overstrand, Theewaterskloof ne Swellendam.

Le Trust iceda ngemali imibutho ebhalisiweyo yeenkonzo zoluntu, imidlalo nemibutho yezemfundo namalinge okudala imisebenzi namashishini amancinane. Izicelo zingathunyelwa.

Le Trust ikwanceda nangeemali zokufunda kumaziko abhalisiweyo.

Kumenywa izicelo ezenziwe ngokuzalisa amaxwebhu afumaneka kwii-ofisi ze Trust

35 Human Street, Caledon

Imiqathango yile:

 • Kuyakujongwa kakhulu izicelo zabanabazali abangaphangeliyo nabanengeniso eliphantsi.
 • Amaxwebhu okwenza izicelo ayakufumaneka ukususela ngama 01 September 2015.
 • Izicelo ezithunyelwe nge faxi aziyi kwamkelwa.
 • Umhla wokuvalwa kwezicelo zesibonelelo semali yokupunda (bursary) neminikelo ngumhla we 30 October 2015.

Izicelo zifakwa phantsi kwemingaqo yokuba iBoard of Trustees ingaziphumeza okanye izikhabe kwaye akukho mbhalelwano eyakuphinda yenziwe. Zonke izicelo ezifunyenweyo ziya kuqinisekiswa.

Thumela zonke izicelo ku:

The Chairperson

The Overberg Community Trust

P.O. Box 489

CALEDON

7230

e-mail: theoverbergcommunitytrust@gmail.com


Our Presenters
Mhlangabezi Sithonga
Adrian Louw
André Vaynol
David Lowe
Nelia Louw
Janet Marshall
Toekie Oberholzer
Pieter van Aswegen
Mik Long
Master Blaq
Daniel Morake
Bongo Mandoyi
Manie Kitching
Michael Range
Miranda Savage
George
Stoffel su Toit
Claudia
Anne Krebs
Heidi Scrooby
Petrovna
Contact Us

Whale Coast Media

Gateway Centre, Hermanus, 7200

PO Box 79, Kleinmond 7195

T: (028) 312 2314

F: (086) 545-6903

M: admin@whalecoastfm.co.za

Facebook Like Box